Deskundig advies voor ieder geluidsprobleem

  Snelle levering en professionele montage

  Showroom nabij Utrecht

  EASY Noise Control

  Garantie

  De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Voor alle artikelen op onze website geldt in principe (naast de hieronder genoemde wettelijke garantie) een garantie van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

  Garantie voor consumenten

  Voor specifieke producten kan voor consumenten een langere garantietermijn gelden i.v.m. de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Uiteraard houden ook wij hier rekening mee.

  Uitsluiting van garantie

  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van EASY Noise Control, wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

  Tevens uitgesloten van garantie zijn gebreken als gevolg van:

  • normale slijtage
  • onoordeelkundig gebruik
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; installatie, montage, wijziging of reparatie door de klant of door derden.

  Gebruik maken van uw garantie?

  Indien u gebruik wilt maken van de garantie verzoeken wij u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.