Algemene voowaarden EASY Noise Control Belgium B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Easy Noise Control Belgium: Easy Noise Control Belgium BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 4 en met ondernemingsnummer 0764.537.667.
2. Overeenkomst: iedere tussen de klant en Easy Noise Control Belgium tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Easy Noise Control Belgium zich, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten en/of de levering van producten.
3. Werkzaamheden/diensten: alle werkzaamheden en diensten waartoe Easy Noise Control Belgium zich in het kader van de overeenkomst jegens de klant heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, adviesverlening, geluidsmetingen en montage.
4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Easy Noise Control Belgium te leveren en/of te monteren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, bouwmaterialen, akoestische materialen, akoestische vloeren, wanden en plafonds, één en ander in de meest ruime zin van het woord.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten en op alle facturen van Easy Noise Control Belgium aan de klant en op alle overeenkomsten tussen Easy Noise Control en de klant, ook deze die overeengekomen zijn via de website (https://www.easy-noisecontrol.be/). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.
Deze algemene voorwaarden worden door de klant erkend en aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met Easy Noise Control Belgium.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of een derde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien de klant of de derde deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
4. Nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle offertes en aanbiedingen van Easy Noise Control Belgium zijn vrijblijvend en binden haar niet. Behoudens afwijkende schriftelijke bepaling blijven al onze aanbiedingen geldig voor een periode van 30 dagen na de datum van het aanbod.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in een offerte van Easy Noise Control Belgium, binden haar niet. Easy Noise Control Belgium behoudt zich het recht voor om deze fouten m.b.t. het aanbod te corrigeren.
3. Aan een offerte van Easy Noise Control Belgium dat gebaseerd is op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de klant geen rechten ontlenen.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de klant afwijkt van de offerte van Easy Noise Control Belgium, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Easy Noise Control Belgium anders schriftelijk aangeeft. Een bestelling van producten middels de webshop van Easy Noise Control Belgium, wordt na het plaatsen daarvan langs elektronische weg door Easy Noise Control Belgium bevestigd, op welk moment de koopovereenkomst tot stand komt.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Easy Noise Control Belgium niet tot nakoming van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Indien de klant de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN EN TERMIJNEN

1. Easy Noise Control Belgium is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Partijen sluiten het intuitu personae karakter van overeenkomst uit.
2. De klant vrijwaart Easy Noise Control Belgium voor aanspraken van derden.
3. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
4. De leverings- en uitvoeringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Easy Noise Control Belgium alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de klant heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. | WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De klant is gehouden alle relevante informatie aan Easy Noise Control Belgium ter beschikking te stellen, op de door Easy Noise Control Belgium voorgeschreven wijze en steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. In geval van tekortkomingen in de diensten, is Easy Noise Control Belgium hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend. Tekortkomingen als gevolg van aan Easy Noise Control Belgium door of namens de klant verstrekte informatie is uitgesloten.
2. De klant is gehouden Easy Noise Control Belgium onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na de totstandkoming van de overeenkomst voordoen en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die feiten of omstandigheden een invloed kunnen hebben op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
3. Voor zover de overeenkomst voorziet in de uitvoering van geluidsmetingen, staat de klant ervoor in dat in de ruimte van uitvoering van die werkzaamheden, gedurende de uitvoering, geen personen aanwezig zijn anders dan met voorafgaande goedkeuring van Easy Noise Control Belgium. Geluidsmetingen kunnen schade aanrichten aan het gehoor van personen, waarvoor Easy Noise Control Belgium geen aansprakelijkheid draagt.
4. Voor zover redelijkerwijs relevant, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig informeren van haar personeel en overige derden over de uitvoering van de werkzaamheden door of namens Easy Noise Control Belgium, onder meer wat betreft de risico’s die de uitvoering van de overeenkomst voor hen meebrengt in geval van hun aanwezigheid of nabijheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.
5. De klant stelt kosteloos een container ter beschikking van Easy Noise Control Belgium ter verwijdering van bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte en/of verwerkte afval en verpakkingsmaterialen.
6. De klant staat er voor in dat zij alle medewerking verleent om het voor de door Easy Noise Control Belgium tewerkgestelde personen mogelijk te maken de (montage)werkzaamheden tijdig en deugdelijk te kunnen uitvoeren. De klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de klant voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
- de door Easy Noise Control Belgium tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, dient de klant gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Easy Noise Control Belgium zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
- de door Easy Noise Control Belgium tewerkgestelde personen kosteloos de beschikking krijgen over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigde voorzieningen, zoals water en elektriciteit (230/380V).
- alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd;
- de vloer waar de montagewerkzaamheden worden uitgevoerd vrij, schoon en glad is;
- de door Easy Noise Control Belgium tewerkgestelde personen in de directe nabijheid van de locatie van uitvoering van de werkzaamheden een droge en bezemschone ruimte ter beschikking staat voor de tijdelijke opslag van zaken, gereedschappen en andere materialen. De klant staat ervoor in dat deze ruimte niet door derden wordt betreden om schade aan de opgeslagen zaken te voorkomen.
7. Gedurende de uitvoering van montagewerkzaamheden is het mogelijk dat de door Easy Noise Control Belgium tewerkgestelde personen op tafels, bureaus of andere zaken moeten staan die op locatie van uitvoering aanwezig zijn. Wenst de klant dit niet, dan dient de klant tijdig zorg te dragen voor verwijdering van deze zaken. De hier bedoelde zaken alsmede vloeren worden door of namens Easy Noise Control Belgium niet afgedekt.
8. Easy Noise Control Belgium is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de zaken van de klant en van welke aard dan ook, behoudens haar opzet of zware fout of die van haar aangestelden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING EN ANNULERING

1. De overeenkomst tussen partijen wordt van rechtswege ontbonden ten laste van de klant in geval van faillissement, uitstel van betaling, liquidatie, ontbinding, of stopzetting van activiteiten van de klant.
2. Annulering van een bestelling kan enkel schriftelijk gebeuren door de klant. In dergelijk geval zal er door de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan Easy Noise Control Belgium gelijk aan:
- 10% van de overeengekomen prijs indien Easy Noise Control Belgium de annulering uiterlijk vijf (5) kalenderdagen na het verzenden van de opdrachtbevestiging door Easy Noise Control Belgium ontvangt;
- 30% van de overeengekomen prijs indien Easy Noise Control Belgium de annulering meer dan vijf (5) kalenderdagen na het verzenden van de opdrachtbevestiging door Easy Noise Control Belgium ontvangt.
Ingeval van weigering van ontvangst bij levering, zal eveneens een schadevergoeding verschuldigd zijn aan Easy Noise Control Belgium gelijk aan 70% van het factuurbedrag en zal de overeenkomst ontbonden worden ten laste van de klant.
3. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
4. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

ARTIKEL 7. | ADVISERING EN GELUIDSMETINGEN

1. Easy Noise Control Belgium verbindt zich ertoe de overeenkomsten met betrekking tot adviesverlening, geluidsmetingen en andere overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Easy Noise Control Belgium verbindt zich bij het uitvoeren van haar werkzaamheden uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
2. Alle in verband met de uitvoering van geluidsmetingen vermelde berekeningen geven slechts een indicatie van de te verwachten akoestische waarden. Bij de samenstelling van deze berekening wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de afmetingen van de ruimten en de daarin aanwezige absorptiematerialen. Berekende waarden kunnen echter afwijkingen vertonen in vergelijking met de praktijk. Dergelijke afwijkingen kunnen niet als tekortkoming van Easy Noise Control Belgium worden aangemerkt.

ARTIKEL 8. | VERKOOP VAN PRODUCTEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel de producten bij de uitvoering van werkzaamheden door of namens Easy Noise Control Belgium worden meegebracht, vindt de levering van de bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de klant opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt Easy Noise Control Belgium de wijze van transport en de verpakking van de producten.
3. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s van verlies en beschadiging van de producten, tenzij uit een uitdrukkelijk overeengekomen leveringsvoorwaarden anders voortvloeit, overgedragen op de klant op het ogenblik dat de producten door de klant of een door haar aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.
4. De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze haar ter beschikking staan of aan haar worden afgeleverd. Indien de klant de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant nadat Easy Noise Control Belgium haar daarvoor in kennis heeft gesteld. De klant is in dat geval, naast de koopprijs, tevens de redelijke kosten voor opslag en transport van de producten verschuldigd.
5. Het is Easy Noise Control Belgium toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Easy Noise Control Belgium gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Vermelde, vertoonde en/of overeengekomen eigenschappen van al dan niet volgens specificatie van de klant vervaardigde of bewerkte producten, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de zaken welke voor de klant redelijkerwijs niet bezwarend en zijn en door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld, zoals geringe afwijkingen in kleuren, vormen en afmetingen. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de klant geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd.
2. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Easy Noise Control Belgium gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de klant akkoord is gegaan met de aangepaste
prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Easy Noise Control Belgium op en is voor de klant geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de klant, komen de extra kosten voor haar rekening.
4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Easy Noise Control Belgium een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
5. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden schriftelijk vastgelegd en overeengekomen.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK EN RECLAMES

1. De klant is gehouden bij de levering van de producten en in geval van oplevering van de werkzaamheden direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten en of het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
2. Eventuele klachten betreffende zichtbare gebreken dienen bij levering en/of plaatsing onmiddellijk aan Easy Noise Control Belgium overgemaakt te worden.
3. Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken dienen Easy Noise Control Belgium te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de zeven (7) dagen na ontdekking van het verborgen gebrek.
4. Indien de klant dit niet tijdig meldt, vloeit er voor Easy Noise Control Belgium uit een dergelijke klachten en gebreken geen enkele verplichting voort en leidt dit tot een verlies van rechten.
5. Ook indien de klant tijdig melding maakt van de gebreken en klachten, blijft de verplichting van de klant tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
6. Ondernemers kunnen producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Easy Noise Control Belgium worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de klant.

ARTIKEL 11. | HERROEPINGSRECHT

Behoudens artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht en dus voor op maat gemaakte goederen, beschikken consumenten over het recht om de overeenkomst te herroepen en te ontbinden en de goederen terug te zenden conform de wettelijke modaliteiten door gebruik te maken van het formulier voor herroeping dat ter beschikking wordt gesteld op de website onder ‘Herroepingsrecht’.

ARTIKEL 12. | GARANTIE

1. De klant maakt uitsluitend aanspraak op een garantie van één jaar op de producten die zij aankocht van Easy Noise Control Belgium. Deze garantietermijn begint te lopen vanaf het ogenblik van levering van het product aan de klant.
2. Eventueel verstrekte garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van vreemde oorzaak of voor het overige niet aan Easy Noise Control Belgium of zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Easy Noise Control Belgium.
3. Wanneer de klant een gebrek bewijst dient zij Easy Noise Control Belgium in de gelegenheid te stellen dit binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij de kosten van herstel niet in verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van
schadevergoeding.
4. Het bepaalde in dit artikel laat de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden onverlet.

ARTIKEL 13. | OVERMACHT

Easy Noise Control Belgium is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, epidemie of pandemie, beperkingen of maatregelen opgelegd door de overheid, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Easy Noise Control Belgium niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen. De verplichtingen van Easy Noise Control Belgium worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Easy Noise Control is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
2. De klant kan nooit aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Easy Noise Control op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
3. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de klant verplicht de schade die Easy Noise Control ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, integraal te vergoeden.
4. Indien Easy Noise Control de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle schuldvorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 15. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Easy Noise Control Belgium vermelde prijzen exclusief btw en, in geval van de levering van producten, de eventuele bezorgkosten daarvan. Voorts zijn bij de overeengekomen prijzen niet inbegrepen, de kosten van:
- alle eventuele bouwkundige werkzaamheden aan bestaande constructies;
- alle eventuele elektro- en installatietechnische werkzaamheden, zoals verplaatsen van
rookmelders, verlichting en/of (wand)contactdozen;
- gebruik van hijs- en hefmiddelen;
- intern en verticaal transport;
- veiligheidsinstructies door monteurs te geven gedurende meer dan één uur.
2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief btw). Elke verhoging van het btw-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.
3. Easy Noise Control Belgium behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Easy Noise Control Belgium kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van btw, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.
4. De facturen zijn per overschrijving of contant betaalbaar op de zetel van Easy Noise Control Belgium, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Voor ondernemers zijn de facturen betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Voor consumenten zijn de facturen betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Voor ondernemers zal indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 500,00 EUR per factuur.
Voor consumenten zal indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is de wettelijk intrest verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Het verschuldigde bedrag zal bovendien verhoogd worden met de door Easy Noise Control Belgium gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot 2.500,00 EUR; 10% over de daaropvolgende 2.500,00 EUR; 5% over de volgende 5.000,00 EUR, met een minimum van 40,00 EUR. Easy Noise Control Belgium kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
7. Alle protesten inzake facturatie dienen gericht te worden aan de zetel van Easy Noise Control Belgium d.m.v. aangetekende zending en dit binnen zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum.
8. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle andere facturen eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, ook al werd de vervaldatum nog niet bereikt. In dergelijk geval zal Easy Noise Control Belgium bovendien gerechtigd zijn alle leveringen van producten en diensten stop te zetten tot zij de integrale betaling van alle openstaande bedragen heeft ontvangen, zonder hiervoor enige vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Easy Noise Control Belgium draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door:
- een onjuistheid of onvolledigheid in de door de klant verstrekte gegevens;
- een gebrek van een zaak van de klant waaraan de werkzaamheden worden verricht, tenzij Easy Noise Control Belgium dit gebrek kende;
- iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de klant die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
- een andere omstandigheid die niet aan Easy Noise Control Belgium kan worden toegerekend.
2. Adviezen worden naar best vermogen samengesteld en verstrekt, doch bieden voor de klant geen garantie dat onvoorwaardelijk naar deze adviezen kan worden gehandeld. De klant is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten door haar of een derde naar aanleiding van de door Easy Noise Control Belgium verstrekte adviezen. Elke aansprakelijkheid van Easy Noise Control Belgium ter zake is, behoudens haar opzet of zware fout, uitgesloten.
3. Aan kosteloos advies of advies verkregen via online tools van Easy Noise Control Belgium, kan de klant geen rechten ontlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Easy Noise Control Belgium voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de klant Easy Noise Control Belgium in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Easy Noise Control Belgium ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
6. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Easy Noise Control Belgium bestaat, kan Easy Noise Control Belgium uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Easy Noise Control Belgium aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Easy Noise Control Belgium toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
7. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot de waarde van het aangekochte product of het bedrag dat tussen partijen voor de betreffende opdracht werd overeengekomen, met dien verstande dat dit bedrag in geen geval groter kan zijn dan het bedrag dat ter zake door de verzekeraar van Easy Noise Control Belgium zal worden uitgekeerd.
8. Behoudens in geval van opzet of zware fout van Easy Noise Control Belgium, zal de klant Easy Noise Control Belgium vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Easy Noise Control Belgium, alsmede het gebruik van de door Easy Noise Control Belgium geleverde producten.

ARTIKEL 17. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Easy Noise Control Belgium verkochte en geleverde producten blijven haar eigendom totdat de klant al haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, waaronder de betaling van de volledige prijs.
2. Het is de klant verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Easy Noise Control Belgium daarvan onverwijld in kennis te stellen.
4. De klant is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal.
5. De klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Easy Noise Control Belgium of door Easy Noise Control Belgium aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Easy Noise Control Belgium is bij verzuim van de klant gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de klant.
6. Als de klant, nadat de verkochte producten door Easy Noise Control Belgium aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de klant haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 18. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Enkel en alleen Easy Noise Control Belgium, dan wel haar licentiegever, is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op onder andere de door hen vervaardigde en aan de klant verstrekte stukken en overige informatie, waaronder adviezen, rapportages en werkwijzen.
Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van Easy Noise Control Belgium overgedragen aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Het is de klant of eventuele derden uitdrukkelijk verboden de in lid 1 bedoelde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Noise Control Belgium te kopiëren, te reproduceren, te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, voor zover uit de aard of strekking van de overeenkomst niet uitdrukkelijk anders voortvloeit.

Artikel 19. | UITDRUKKELIJKE AANVAARDING

Het plaatsen van een bestelling op de website van Easy Noise Control Belgium is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud van en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Akkoord met de algemene voorwaarden” dienen aan te vinken.

Artikel 20. | GEGEVENSBESCHERMING

1. Easy Noise Control Belgium zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.
2. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij overmaakt aan Easy Noise Control Belgium werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bijgevolg zal de klant Easy Noise Control Belgium vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de klant werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door Easy Noise Control Belgium

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandstalige afdeling Brussel bevoegd.